Familiebedrijven

Selectie en implementatie van business software binnen familiebedrijven

Hoe herken je een familiebedrijf?

Familiebedrijven zijn bijzondere bedrijven. Zij vervullen een belangrijke rol in de lokale en regionale gemeenschap. Het zijn bedrijven met sociale ondernemers aan de leiding waarbij de continuïteit voor de lange termijn belangrijker is dan het scoren op de korte termijn. Zij hebben geen last van aandeelhouders die ook op ongewenste momenten hoge dividenden eisen en kunnen zo sterke solvabele bedrijven opbouwen. Het zijn bedrijven met een sociaal hart voor zijn werknemers en voor zijn omgeving. De ondernemers van familiebedrijven reageren, vanuit een lange termijn visie, minder nerveus op economisch wisselende omstandigheden. Bij een crisis breekt er niet direct paniek uit en bij economisch herstel wordt het bedrijf met beleid verder uitgebouwd. Medewerkers zijn vaak langjarig in dienst en zeer loyaal aan hun werkgever. Ook bij ex-familiebedrijven die overgenomen of gefuseerd zijn, zien we deze sterke cultuur met bijbehorende karakteristieken nog jarenlang terug. Zoals Cruijff al zei, “elk voordeel heb z’n nadeel”; deze karakteristieken hebben dus positieve maar ook minder positieve consequenties.

Hoe gaan familiebedrijven met business software om?

Ook op het gebied van ERP en andere business software zijn deze bedrijven bijzonder. Niet alleen de medewerkers zijn lang in dienst; dit geldt vaak ook voor de business software. Door de verouderde software en door de angst voor automatisering loopt een familiebedrijf meer risico’s om achterop te raken in dit decennium waarin steeds meer processen en producten een ICT-component krijgen. Dit gat kan gedurende enkele jaren gedicht worden doordat de zeer loyale medewerkers bereid zijn om een tandje extra bij te zetten, maar dit lost het structureel onderliggende probleem niet op. Niet zelden heeft de familiedirectie een verouderd beeld bij de kansen en bedreigingen van business software. Dit kan op termijn een serieuze bedreiging voor de continuïteit van de onderneming gaan vormen doordat men de aansluiting met de markt kan gaan missen.

Wat zijn de risico’s voor familiebedrijven?

Skopos heeft een jarenlange ervaring met selectie en implementatie van business software binnen familiebedrijven. Wij kennen de specifieke eigenschappen van en de bedreigingen voor familiebedrijven. Voorbeelden van optredende risico’s zijn:

 • Gemiste business kansen door gebrek aan kennis van business software
  Door het beperkte referentiekader, angst voor het onbekende en een gemis aan kennis en ervaring over wat er tegenwoordig mogelijk is met business software, worden de baten van business software volledig over het hoofd gezien en business kansen gemist. Verbeterde service aan bestaande klanten, toepassing van het internet als nieuw verkoopkanaal, een gerichtere marktbewerking, toetreding op nieuwe markten en verhoogde competitiviteit door gerealiseerde kostenbesparingen zijn mogelijk door goed gebruik van business software.
 • Bedrijfsbesturing op basis van een twijfelachtige waarheid door overmatig gebruik van Excel.
  Daar waar een transparante informatievoorziening ontbreekt, duikt het ‘digitale onkruid’ op in de vorm van Excel. Iedereen binnen het bedrijf creëert zijn eigen waarheid met zijn eigen spreadsheet. Spreadsheets die een eigen leven gaan leiden en na verloop van tijd oncontroleerbaar worden, maar die wel als een black box gebruikt worden om het bedrijf aan te sturen. Een vorm van digitaal onkruid dat bestreden moet worden om een bedrijf betrouwbaar te kunnen besturen.
 • Een rem op verandering door de rol van de informele organisatie
  Familiebedrijven zijn mede herkenbaar aan een sterke informele organisatie. Deze sterke informele organisatie zorgt aan de ene kant dat de klus geklaard wordt, maar is aan de andere kant een rem op interne procesverbeteringen. Veel kennis zit in hoofden van medewerkers en in de traditionele werkmethodes. Kennis die verloren gaat als mensen het bedrijf verlaten.
 • Aantrekkelijkheid voor nieuw personeel
  Jong personeel groeit op in wereld waarbij ICT een vanzelfsprekend onderdeel is. Zij zijn gewend om gebruik te maken van de voordelen die de moderne technologie te bieden heeft. Bedrijven met vergrijsde ICT-systemen in huis verliezen de aantrekkelijkheid voor de hoog opgeleide jonge werknemer op de arbeidsmarkt.
 • Langere inwerktijd voor nieuw personeel
  Indien het lukt om nieuw geschikt personeel te vinden, dan hebben familiebedrijven te maken met historisch gegroeide werkwijzen en systemen, die voor nieuwe medewerkers ingewikkeld en moeilijk leerbaar zijn. Hierdoor is het kostbaar en risicovol om nieuwe medewerkers in te werken.

Wat heeft Skopos familiebedrijven te bieden?

De behoefte aan externe ondersteuning is bij familiebedrijven anders dan bij de meeste niet-familiebedrijven. Ten eerste is er vaak – bijvoorbeeld door middel van “master classes” – aandacht nodig voor het actualiseren en rationaliseren van het beeld over ICT. Naast de risico’s die er werkelijk zijn en die op een goede wijze gemanaged moeten worden, wordt er nadrukkelijk ingegaan op de kansen die een goede inzet van business software te bieden heeft. Skopos gebruikt een Pressure Cooker methode, die bedrijven in een korte tijd inzicht geeft in de kansen en bedreigingen die business software te bieden heeft voor uw specifieke bedrijf. Daarna maken we gezamenlijk een op maat gesneden lange termijn planning voor optimalisatie van het bestaande softwarelandschap dat toegesneden is op uw unieke familiebedrijf. Met deze methode en onze ervaren adviseurs zorgt Skopos dat familiebedrijven met beheerste risico’s de stap kunnen zetten naar renderende business software, waarmee de aansluiting op de markt geborgd wordt. Familiebedrijven kunnen bij ons volledig zichzelf blijven, bedrijven met een sociaal hart en gericht op continuïteit voor de lange termijn. Lees het succesverhaal van Kellpla

Even vrijblijvend klankborden over de kansen binnen uw bedrijf? Bel of mail ons. Wij helpen u  graag aan de best passende oplossing.