Wat is E-PLM 2.0?

Het E-PLM 2.0 project is onderdeel van het SMART Industry Fieldlab “The Garden”, waaraan 25 bedrijven en kennisinstellingen uit Oost Nederland deelnemen. E-PLM 2.0 is het vervolg op het project Extended PLM.
E-PLM staat voor Extended Product Lifecycle Management. Product lifecycle management (PLM) is het proces van het beheer van de levenscyclus van een product.  Van idee via technisch ontwerp en fabricage, naar gebruik en service bij de klant in het veld. PLM integreert mensen, data, processen en bedrijfssystemen en zorgt voor een product informatie ruggengraat voor bedrijven. Extended wil zeggen over de hele keten van bedrijven.

Wat zijn de doelstellingen?

Hoofddoelstelling van het E-PLM 2.0-project is het versnellen van innovatie in de (digitale) design- & supply chain netwerken van de deelnemende bedrijven. Deze versnelling komt voort uit:

  •  het verbeteren van de manier van samenwerken
  • verbeteren van het onderling delen van informatie
  • gebruik van de juiste  (IT-)systemen

Het (steeds verder) toepassen van E-PLM-methoden en -technieken is een uitstekende route om te komen tot het versnellen van innovatie en sneller te voldoen aan nieuwe vragen uit de markt.

Hoewel de aan E-PLM 2.0 deelnemende bedrijven al door hun deelname geïnteresseerd blijken in (Extended) Product Lifecycle Management, moet ook geconstateerd dat het verhogen van de PLM-Awareness bij hoger- en middelmanagement nog steeds benodigd is. De PLM-systemen ontwikkelen zich continu. De toepassingen bij de collega-bedrijven zijn in beweging. Daarnaast wordt de toepassing in het eigen bedrijf steeds verder verbreed en verdiept. De vraag blijft in welke mate, met deze (toekomstige) toepassingen, het eigen bedrijf “PLM-volwassen” is en het bedrijf daarmee haar eigen processen en de samenwerking met haar partner-bedrijven al optimaal heeft ingericht? Hierom is binnen de E-PLM 2.0 samenwerking het experiment “PLM Awareness” gestart.

PLM Awareness

Het experiment 5.2 van E-PLM 2.0 “PLM Awareness” heeft als specifiek doel het verhogen van de “PLM Awareness”  bij het hoger- en middelmanagement, van de deelnemende bedrijven. Verwacht wordt dat de deelnemers met het resultaat van dit experiment hun eigen PLM-volwassenheid beter kunnen inschatten. Skopos levert hiervoor projectleiding en de benodigde expertise.

Onder PLM Awareness wordt hierbij verstaan:

  1. Het bewust zijn van de meerwaarde van het toepassen van PLM-methoden en –technieken voor de eigen bedrijfsvoering en die van de eigen design- & supply chain. Evenals het bewust zijn van de effecten van deze toepassing op de product- & proceskwaliteit, de efficiency en de winstgevendheid (en/of snelheid van innovatie).
  2. Inzicht krijgen in de toepassing van PLM-methoden en –technieken (en de toekomstige ontwikkelingen daarvan). Zowel bij de collega-bedrijven binnen de E-PLM 2.0 samenwerking als eventueel daarbuiten.
  3. Onderkennen van de mogelijkheden en beperkingen binnen de eigen organisatie en bij anderen om E-PLM succesvol te implementeren.

Werkwijze

workshop e-plm 2.0.

Stap 1: Middels een enquête en interviews wordt de huidige stand van zaken m.b.t. PLM Awareness bij het hoger en middelmanagement van de E-PLM 2.0 deelnemers geïnventariseerd. Hierbij trachten wij balans te vinden tussen ‘te groot detail’ en ‘te generiek/te oppervlakkig‘ om tot een goed resultaat te komen.

Stap 2: Op 18 september 2019 is er, voor alle deelnemers aan E-PLM 2.0, een workshop met als thema: “Welke persoonlijke bijdrage van het hoger management draagt het meeste bij aan een succesvolle PLM Implementatie?”. Vooral van de kennis- en ervaringsuitwisseling tussen het hoger management van de deelnemende bedrijven op dit thema
wordt veel verwacht.

Stap 3: Aan de hand van de resultaten van stap 1 en 2 wordt in stap 3 doelgericht gewerkt aan het verder verhogen van de PLM Awareness. Het projectteam van het experiment formuleert een opdracht specifiek voor elke deelnemer. De verwachting is dat de uitvoering ervan, bij de
betreffende deelnemer, de PLM Awareness zal verhogen. Het staat de deelnemers uiteraard vrij
deze opdracht wel of niet uit te voeren.

Stap 4: Ca. 6 maanden na de workshop vindt de evaluatie plaats, aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde opdrachten. We meten in welke mate de PLM Awareness is toegenomen en welke effecten dat heeft gehad op de E-PLM Ontwikkelingen in de eigen organisatie c.q. de eigen design- & supply chain. Tijdens de evaluatie wordt de dan aanwezige PLM Awareness vergeleken met de PLM Awareness bij de start van dit experiment (nulmeting). Hiervan maken we een rapportage. Daaruit volgt een advies voor een eventueel vervolg-experiment.